Financiële termen

Solvabiliteit is de verhouding tussen het vreemd vermogen en totaal vermogen. Wanneer de solvabiliteit laag, nul of zelfs negatief is, is dit voor kredietverstrekkers een belangrijk teken, maar dit geldt natuurlijk ook voor de ondernemer. Het verkrijgen van nieuw krediet wordt dan zeer moeilijk tot onmogelijk. Banken rekenen de solvabiliteit vaak uit na correcties van eventuele boekwaarden.

Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen
Solvabiliteit = eigen vermogen / vreemd vermogen

De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming aan haar directe verplichtingen kan voldoen. Als dit gemeten worden over een bepaalde periode, spreekt men over dynamische liquiditeit. Hierbij kijkt men hoe de binnenkomende geldstromen zich verhouden ten opzichte van de uitgaande geldstromen. Men kan de liquiditeit ook op een vast moment meten, men spreekt dan over statische liquiditeit. Men kijkt in dit geval of de onderneming aan haar korte termijn verplichtingen kan voldoen.

Men doet dit aan de hand van de volgende drie kengetallen: Current ratio, Quick ratio en het nettowerkkapitaal.

De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa en vlottende passiva. Een verhouding van 1 staat tot 1,5 a 2 of hoger wordt als gezond gezien.

Current ratio = vlottende activa / vlottende passiva

De aard van de onderneming is daarnaast ook zeer bepalend voor de te verwachten hoogte van de current ratio. Wanneer een bedrijf veel producten verhandeld is een lage current ratio beter te accepteren dan wanneer een bedrijf zaken fabriceert en met half fabrikaten zit.

Het quick ratio laat de voorraden buiten beschouwing. Om voorraden te gelde te maken moet vaak eerst nog een heel proces worden doorlopen.

Quick ratio = (vlottende activa – voorraden) / vlottende passiva

Onder werkkapitaal verstaat men het deel van het vreemd vermogen dat als lang vreemd vermogen is gefinancierd. Het netto werkkapitaal geeft hiermee weer in hoeverre de onderneming in staat is om spanningen in de liquiditeit het hoofd te bieden.

Nettowerkkapitaal = vlottende activa – kort vreemd vermogen

Dit is het vermogen dat wordt verschaft door derden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen. Lang vreemd vermogen heeft een looptijd die langer is dan, 1 jaar.

Eigen vermogen = activa – schulden

Het eigenvermogen kan bestaan uit aandelen, aandeelhouders zijn eigenaar. Het eigenvermogen staat als passiva op de balans, dit zijn als het ware de schulden van de onderneming aan de eigenaren. Met het eigen vermogen kunnen bijvoorbeeld on-inbare kredieten of verliezen worden opgevangen. Een groot eigen vermogen hoeft niet perse te staan voor een goede balans, de omzet en winstverwachting zijn minstens zo belangrijk. Wanneer een onderneming onder de streep slechts 0,1% winst maakt met een grote hoeveelheid (of enkel) eigen vermogen dan kan de onderneming wellicht beter het eigenvermogen gaan beleggen.

Met de rentabiliteit van het totaal vermogen wordt aangegeven wat het vermogen oplevert. Wat levert een in het bedrijf geïnvesteerde euro op. Eén van de meest gebruikte methoden om de rentabiliteit van het totaal vermogen te verhogen is het dupont schema. Het Dupont schema invullen.

Liquide middelen zijn er om de verschillen in kasstroom tussen bijvoorbeeld debiteuren en crediteuren op te vangen. Liquide middelen zijn de kas en de rekeningcourantfaciliteit.

Men spreekt van default als een kredietnemer niet meer aan zijn aflossings- en renteverplichtingen kan voldoen. Over het algemeen wordt hiervoor een aaneengesloten periode van 90 dagen gehanteerd. Een default wordt vaak gevolgd door een failissement. Of dit gebeurd is mede afhankelijk van de kredietnemer en de kredietverlener.

Basel staat voor een set aan maatregelen/eisen voor banken en is vernoemd naar de stad Basel, waar samenwerkingsakkoorden van Banken zijn opgesteld. Momenteel is Basel II (2) van kracht, deze maatregelen hebben onder andere te maken met de eisen die gesteld zijn aan het garantievermogen van banken. Momenteel is men bezig met het opstellen van de regels voor Basel III (3). Deze set aan regels zal meer eisen stellen aan banken en hierdoor zullen de kosten voor het krijgen van krediet groter worden. Lees hier meer over Basel.

De is de hoeveelheid vermogen die de bank aan moet houden voor het totaal verstrekte krediet. Dit wordt uitgedrukt in het percentage van de totale kredietsom. Hoe hoger het risico op een Default des temeer garantievermogen de bank aan moet houden. Wanneer er door de ondernemer goede (dekkende) zekerheden kunnen worden gegeven dan kan het garantievermogen lager zijn. De hoogte van het garantievermogen dat de bank moet aanhouden heeft een directe invloed op de rente die de kredietnemer moet betalen.

Zekerheden worden gegeven door de ondernemer aan de kredietverstrekker. Zekerheden kunnen zeer divers zijn en verschillen qua opbrengst waarde in %. Meer lezen over zekerheden

BKR staat voor het Bureau krediet registratie en is een onafhankelijk bureau dat de kredieten van Nederlanders registreert. Banken kunnen bij het BKR opvragen hoeveel kredieten een particulier persoon heeft uitstaan en wat de status van een dergelijk krediet is. Het BKR geeft enkel de feiten aan de bank en geeft dus geen oordeel. Over het algemeen geldt dat banken terughoudend zijn met het verstrekken van krediet bij 5 a 6 lopende registraties. Registraties krijgt u ook voor roodstand of het aanvragen van een creditcard. Na een achterstand van 2-4 maanden is de kredietverstrekker verplicht een melding van achterstand te maken. De status die bij een dergelijke melding hoort is afhankelijk van de situatie en is als volgt.

STATUS BETEKENIS
A Achterstand: er is door de kredietgever een melding van achterstand doorgeven
H Hervat: de kredietgever heeft aangegeven dat de betaling is hervat
1 Er is een betalingsachterstand, maar er is een regeling getroffen om het restant bedrag af te lossen.
2 Het nog openstaande deel van de lening is opengesteld voor opeising
3 Er is door de kredietverstrekker een bedrag van 250 euro of meer afgeboekt op de schuld
4 De kredietnemer is door de kredietverstrekker niet (meer) bereikbaar

Wanneer u wilt weten hoe uw krediet registratie eruit ziet en welke instanties deze de afgelopen 12 maanden hebben opgevraagd, dan kunt u een inzage opvragen. Een dergelijk verzoek kost  4,95.
Voor meer informatie zie:  www.bkr.nl

Het EBITDA is een afkorting en staat voor Earnings, Before, Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Dit staat in Nederlands gelijk aan de winst voor de winst voor de aftrek van Belasting, interest, herwaardering en goodwill. Dit is de standaard om te meten hoeveel operationele winst een onderneming maakt, zonder dat hier kosten van o.a. de financiering in verwerkt zijn. Kort weg is het de brutowinst minus de overheadkosten.

Allereerst loont het om het verschil tussen een rechtspersoon en een natuurlijk persoon te kennen. Een natuurlijk persoon is  een persoon van vlees en bloed en altijd een mens. Als persoon ben jezelf verantwoordelijk voor de acties die je doet, zo ook voor het krediet dat je aanvraagt. Een rechtspersoon is de juridische constructie die één of meerder mensen of organisatie de mogelijkheid geeft om op te treden als een natuurlijk persoon. Dat wil zeggen dat een rechtspersoon, schulden, betalingen maar ook contracten of een kredietaanvraag kan afsluiten. Een rechtspersoon wordt altijd door minstens één persoon vertegenwoordigd. Een rechtspersoon kan in Nederland in 3 verschillende categorieën vallen, namelijk; een publiekrechtspersoon, kerkgenootschappen en privaatrechtelijke rechtspersonen. In deze laatste categorie vallen veelal de ondernemers die een kredietaanvragen doen.

Bijzonder beheer houd in dat er op een bepaald moment –bezien vanuit het standpunt van de bank – extra aandacht voor de onderneming nodig is. De bank heeft een signaal gekregen waardoor kredietbeheer van de ondernemer extra aandacht vraagt. De ondernemer heeft hierin nauwelijks zeggenschap. De bank zal samen met de ondernemer onderzoeken welke maatregelen er moeten worden genomen om er voor te zorgen dat de schade beperkt blijft. Dit kan betekenen dat de lening versneld terugbetaald moet worden of dat er strategische of organisatorische wijzigingen moeten worden gemaakt.

Mis je een begrip?

Uw email (verplicht)

Uw vraag (verplicht)

[recaptcha size:compact]